ENRGY

Cyclus Duurzame Inzetbaarheid

ENRGY maakt gebruik van de Cyclus Duurzame Inzetbaarheid (hierna: CDI). Met deze tool krijgen we een goed beeld van het werkvermogen van de individuele medewerkers en van de organisatie in zijn geheel. Een wetenschappelijk onderbouwd instrument waarmee werkvermogen wordt gemeten, doelstellingen en interventies worden geborgd en resultaten en effect worden gemeten.
Het CDI bestaat uit zes stappen:

Cyclus Duurzame Inzetbaarheid

Stap 1: Voorbereiding

We starten onze samenwerking met de voorbereidingsfase. Tijdens een intakegesprek stellen we samen vastst welke stappen we gaan zetten, welke meetinstrumenten we gaan inzetten en wie uit uw organisatie betrokken moet zijn. Het werkprogramma wordt daarmee op uw maat gesneden.

Stap 2: 0-meting

De tweede fase in het programma bestaat uit het analyseren van verschillende factoren die het werkvermogen binnen de organisatie bepalen. Hierbij wordt gestart met de uitvoering van de Risico Inventarisatie en Evaluatie en de werkvermogensscan of het PMO. De medewerkers ontvangen na uitvoering van de werkvermogenscan of het PMO een persoonlijke rapportage die een score/waarde geeft per verdieping van het Huis van Werkvermogen, inclusief aanbevelingen om het werkvermogen duurzaam te verbeteren. Als werkgever ontvangt u geanonimiseerde stuurinformatie op bedrijfs- en afdelingsniveau voor het formuleren van beleid en het opstellen van een plan van aanpak (stap 2) ter verbetering van het werkvermogen, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van de medewerkers.

Vervolgens analyseert Enrgy de verzuimcijfers en stelt een analyse op van de financiële impact van het programma. We stellen vast wat het positieve effect is van het verbeteren van het werkvermogen op de productiviteit in de organisatie. Daarmee heeft u ook financieel de juiste argumentatie (businesscase) om de volgende stappen in het programma te zetten.

Stap 3: Doelstellingen

In fase 3 worden de uitkomsten van werkvermogensscan met u besproken. We vertalen de knelpunten, risico's en adviezen in concrete doelstellingen ten aanzien van het verbeteren van het werkvermogen. Dat doen we in een interactieve sessie, waardoor de betrokkenheid van de organisatie geborgd is.

Stap 4: Interventieplan

In fase 4 wordt het interventieplan opgesteld en uitgevoerd. Het interventieplan beschrijft welke interventies nodig zijn om de doelstellingen te halen. Mogelijke interventies zijn: een leiderschapsprogramma, stoppen-met-roken, vitaliteitsprogramma, workshop stressmanagement etc.

Stap 5: Evalueren

Fase 5 bestaat uit verschillende evaluatie momenten gedurende het programma waarbij wij samen met u de voortgang van het verbeterplan en de interventies bespreken en kijken of de inspanningen leiden tot het halen van de doelstellingen. Indien nodig stellen we het verbeterplan bij of passen we de interventies aan.

Stap 6: EFFECTMETING

Dit is het eind van het programma en tegelijk het begin van de tweede cyclus in het programma. We meten na bijvoorbeeld 1 jaar of het verbeterplan en de interventies daadwerkelijk hebben geleid tot het behalen van de doelstellingen ten aanzien van het verbeteren van het werkvermogen.

 

Bekijk ook onze andere diensten